REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
"Zaproszenie dla mieszkańców powiatu wadowickiego"

Dla mieszkańców powiatu wadowickiego mamy wyjątkową ofertę z okazji rozpoczynających się wakacji! Do każdego zakupionego biletu specjalnego (Park Miniatur „Świat marzeń” + Średniowieczna Warownia + wycieczka ciuchcią do Mini Zoo „Kucyk) otrzymacie darmowe zaproszenie na kolejną wizytę do poszczególnych parków, zaproszenie ważne będzie przez całe wakacje! Podwójna zabawa na wakacje! 😊

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) stanowi podstawę akcji pod nazwą „Zaproszenie dla mieszkańców powiatu wadowickiego.” (zwanej dalej „Promocja”) i określa prawa oraz obowiązki jego Uczestników.

2. Organizatorem Promocji jest MWD Sp. z o.o. z siedzibą w Inwałdzie, ul. Wadowicka 169, 34-120 Andrychów, ujawniona w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000245337, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 5512439871 oraz numer statystyczny REGON 120144447 (zwana dalej Organizatorem).

3. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

4. Czas trwania Promocji obejmuje okres: od 1 lipca 2020 r. do 31 sierpnia 2020.

 

II. Uczestnictwo w Promocji

1.Uczestnikami Promocji (zwanymi dalej Uczestnikami) mogą być tylko osoby zamieszkujące powiat wadowicki.

 

III. Zasady Promocji

1. Aby wziąć udział w Promocji, w dniach od 1 lipca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. należy wykupić bilet specjalny normlany lub ulgowy (Park Miniatur + Warownia + Ciuchcia + Mini Zoo) w kasie Parku Miniatur (Inwałd, ul. Wadowicka 169; 34-120 Andrychów) okazując dokument tożsamości potwierdzający zamieszkanie w powiecie wadowickim, a Uczestnik otrzyma darmowe zaproszenie (Park Miniatur + Warownia + Ciuchcia + Mini Zoo) do wykorzystania od kolejnego dnia kalendarzowego do 31 października 2020 r.

2. Każdy z Uczestników może skorzystać z Promocji dowolną ilość razy.

3. Uczestnikowi Promocji nie przysługuje prawo otrzymania ekwiwalentu pieniężnego w zamian za otrzymane zaproszenie.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad regulaminu oraz przedłużenia lub skrócenia czasu trwania Promocji.

 

IV. Regulamin Promocji

1. Organizator zapewnia Uczestnikom Promocji możliwość zapoznania się z treścią Regulaminu Promocji, w szczególności Regulamin w jego pełnym brzmieniu dostępny jest do wglądu dla Uczestników i wszystkich zainteresowanych na stronie www.parkminiatur.com .

 

V. Zasady postępowania reklamacyjnego

1. Reklamacje dotyczące Promocji powinny być kierowane w formie pisemnej na adres korespondencyjny Organizatora: MWD Sp. z o.o. z siedzibą w Inwałdzie, ul. Wadowicka 169, 34-120 Andrychów w terminie nie późniejszym niż 14 dni od daty zakończenia promocji. Reklamacje przesłane z datą stempla pocztowego późniejszą, niż po dacie wskazanej w zdaniu poprzedzającym, nie będą uwzględniane.

2. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 7 ( dni roboczych od daty ich wpływu oraz kierowane na adres zwrotny podany przez Uczestnika w przesyłanej przez niego reklamacji.

3. Bieżące zapytania dotyczące Promocji można również kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: marketing@parkminiatur.com .

 

VI. Postanowienia końcowe

1. Administratorem danych osobowych jest Organizator.

2. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników w zakresie niezbędnym dla organizacji Promocji (w zakresie i celach związanych z przeprowadzeniem Promocji, w tym wydaniem darmowego biletu, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji). Uczestnik Promocji ma prawo wglądu do treści jego danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych osobowych w związku z udziałem w promocji jest dobrowolne, ale niepodanie danych uniemożliwia udział w Promocji.